Đang Thực Hiện

145374 Custom Design work for Leadbit

Custom design work as agreed with Leadbit

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem thêm: design work, design agreed, custom sql, sql design, leadbit

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Manchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1891550

Đã trao cho:

leadbitsl

Thanks, Eugen

$624 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0