Đang Thực Hiện

127722 edit daceasy dbase

I want to split the sales and merchandise received in half in my Daceasy database and save the altered database created using a simple program.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem thêm: save edit, daceasy, edit sql database, program edit sql database, sql save, dbase sql, sql dbase, database edit, sql sales database

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

Mã Dự Án: #1873890