Đã hoàn thành

117115 fast fix please

i need this fixed asap

when i try to import a sql file i get this error

MySQL said Documentation

1064 You have an error in your SQL syntax check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near AX REPLACECAT AX 40 0 0 0 12 holes of xmas png 1100

INS at line 1

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: ax, sql syntax error, mysql sql syntax, fix line, sql syntax, error 1064, mysql error 1064, fast line, sql error 1064 mysql, fast import, fast fix, fast file, fix sql, import mysql sql, png mysql, sql mysql import, server fast, fix sql error, error sql syntax check manual corresponds mysql server version syntax line, fast server, need fast server, use near line, SQL Fix, please check, png fix

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

ID dự án: #1863282

Được trao cho:

rupom

lets finish it.

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0