Đang Thực Hiện

117064 FTP and Data Base Assistance

Arrange FTP admin, Configure MS MSQL database. Upload necessary files

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem thêm: msql, database data upload, database msql, sql upload data, sql base, upload sql admin, sql data base, files base, upload data database, msql admin, ftp upload, upload files sql database, data base upload, data base msql, upload files sql, upload sql

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

Mã Dự Án: #1863231

Đã trao cho:

softyram

Done

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0