Đang Thực Hiện

631 SQL 2000 Backup to FTP script

I have a ODBC connection to my offsite SQL DB. I need a SQL statement to Create a backup and put it on my FTP site.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: sql odbc, sql create script, backup sql script, create ftp site, script backup, sql connection, sql 2000, ftp backup site script, backup script sql, ftp backup script, db script backup, backup ftp, odbc connection, script sql backup, create ftp, create sql, sql backup script, ftp site, sql 2000 backup, ftp backup, script ftp, backup sql, site ftp, sql 2000 script, create sql script

Về Bên Thuê:
( 74 nhận xét ) Tolland, Canada

ID dự án: #1751499