Đang Thực Hiện

4586 MS SQL HELP NEEDED! NOW!!!!

This is SQL SERVER .. I need someone to convert our db from our new buggy site back to our old site ASAP!!!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, SQL

Xem thêm: need sql help, convert help, sql sql, sql back, ms sql sql, back sql, sql convert, convert sql

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1755456