Đang Thực Hiện

120036 mysql database install

Hi I have a sql database that was running on the dolphin script, I want to have this installed and hooked up on my phpfox website. This may need a few things re written so please take that into account when bidding.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, SQL

Xem nhiều hơn: sql mysql, sql database website, mysql running, install phpfox script, sql script mysql, website sql database, install sql script, need script phpfox, mysql database script, install sql, mysql account, dolphin mysql, dolphin script install, dolphin phpfox, mysql database website, mysql database phpfox, install dolphin website, dolphin sql, mysql script install, database account, mysql running script, phpfox mysql, install dolphin script, install phpfox, phpfox database

Về Bên Thuê:
( 40 nhận xét )

ID dự án: #1866206