Đang Thực Hiện

128879 PL SQL

70% is done.

Need to fix some errors and finish rest of them.

email me for details.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Oracle, SQL

Xem thêm: oracle pl, sql email, fix sql errors, email sql, email oracle, fix sql, treo, sql fix, sql done

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) San Diego, United States

Mã Dự Án: #1875047