Đang Thực Hiện

Data processing - permanent project

process data from pdf documents into custom format sql file,

Kĩ năng: SQL, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, MySQL

Về khách hàng:
( 6 nhận xét ) DXB, United Arab Emirates

ID dự án: #33998230