Đã Đóng

Database development.... -- Urgent

I need the Database development. coder for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: SQL, Kiến trúc phần mềm, MySQL, PostgreSQL, Lập trình cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 611 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #33968327