Đã Đóng

I need an SQL Database expert

I need the help of someone who could assist with some small scripts with SQl Programming Urgently...tif you can finish it in less than 2-3hrs hanks

Kĩ năng: SQL, MySQL, Quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình cơ sở dữ liệu, Microsoft SQL Server

Về khách hàng:
( 84 nhận xét ) AGBADO OKE ARO, Nigeria

ID dự án: #33989629