Đã Đóng

Need SQL DBA training

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹7036 cho công việc này

aseditsky

I got a message from you early this am but not able to respond thanks. So I’m writing this here since I have no way to get in touch with you

₹7405 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹6666 INR trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0