Đã Đóng

My sql coder - Simple project

Job Description:

My sql coder for Simple project, Details will be discussed.

Kĩ năng: SQL, MySQL, PHP, Lập trình cơ sở dữ liệu, HTML

Về khách hàng:
( 649 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35350729