Đã Đóng

Markov chain statistic analysis expert

i need the Markov chain statistic analysis expert for multiple jobs. Details will be discussed

Kĩ năng: Statistics, Phân tích thống kê, Ngôn ngữ lập trình R, Thống kê SPSS, Toán học

Về khách hàng:
( 582 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #32715689