Đã Hủy

Answer Structural MEchanics Within 2 hours - repost

ANswer the following questions using resolution of joints and then use virtual work for the displacement don't bid high only 4 questions. Attached file

Kỹ năng: Kĩ thuật cấu trúc

Xem thêm: resolution engineering, structural work, mechanics, answer, engineering structural, displacement, structural engineering bid, structural engineering work bid, 20article needed within hours, bid structural engineering, bid structural engineering work

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #4541471

1 freelancer đang chào giá trung bình $16 cho công việc này

c4chamod

-engineering solutions-

$16 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
2.2