Đã hoàn thành

136978 add domain to server

I have a server running fedora, It has no cpanel or plesk and has 1 domain, I need to add 1-2 domains to this server and preferably have them all go to the same data

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: 1&1 domain, data domain, server fedora, domain admin, plesk cpanel, plesk add admin, cpanel fedora, cpanel domain, domain server, cpanel plesk, domain cpanel, plesk system admin, plesk server, cpanel server admin, cpanel add domain, plesk fedora, fedora server admin, fedora cpanel, plesk admin, fedora server, admin plesk

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét )

ID dự án: #1883152

Được trao cho:

hameedkhan

ready to work

$5 USD trong 0 ngày
(61 Đánh Giá)
5.2