Đang Thực Hiện

130883 add subdomain and point it

Very simple job - create a subdirectory on my server and point it to a directory.

Using Webmin - job needs completing now!

Thanks,

Richard

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: subdomain, point, webmin create server, webmin subdomain, webmin admin, create subdomain, point system

Về Bên Thuê:
( 122 nhận xét ) Nonthaburi, Thailand

Mã Dự Án: #1877051

Đã trao cho:

linuxsupport

HI, lets finish it now

$10 USD trong 0 ngày
(38 Đánh Giá)
5.5