Đã hoàn thành

152750 IP ADDRESS BIND NAT TABLE

IF YOU UNDERSTAND THIS BELOW, I NEED YOU IMMEDIATE HELP.

=======================================================

We will be deploying your firewall momentarily. Please keep in mind once the firewall is deployed any service that is bound to an external IP address will not work until bound to the internal IP address from the NAT table below, this includes web servers:

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: bound table, table, IP address, bind, external address, servers ip, ip service, external ip address, external ip, external firewall

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Port Angeles, United States

ID dự án: #1898931

Được trao cho:

sohaileo

It can be done, Please Check PMB.

$40 USD trong 0 ngày
(170 Đánh Giá)
5.9