Đang Thực Hiện

139281 apache htaccess

I want to redirect my site url from "[url removed, login to view]" into "[url removed, login to view]" so , "[url removed, login to view]" OR "http://.[url removed, login to view]" redirects to "[url removed, login to view]"

Here is the adjustment I made to "htaccess" file

# Enable mod_rewrite

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine on

# Redirect [url removed, login to view] and [url removed, login to view] to #[url removed, login to view]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?site\.com

RewriteRule (.*) [url removed, login to view]$1 [R=301,L]

Yes ...it works now . Just need some recommendations/advice

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: htaccess, htaccess apache, htaccess mod_rewrite, apache redirect domain, htaccess rewriteengine, apache 301, htaccess 301, apache htaccess redirect 301, rewriteengine, apache htaccess redirect, redirect domain mod_rewrite, rewriterule htaccess, htaccess 301 redirect, apache redirect, htaccess redirect 301, apache htaccess, apache rewriterule, apache url, htaccess redirect apache, redirect system, redirect 301 htaccess, mod_rewrite redirect 301, redirect htaccess, mod_rewrite htaccess, htaccess subdomain url

Về Bên Thuê:
( 77 nhận xét ) Santa Cruz, Trinidad and Tobago

ID dự án: #1885456