Đã hoàn thành

149094 Apache Server Down

I need help with my server. My server is down and I need someone who knows apache and freeBSD to help get the website up again ASAP. I will select a winner ASAP!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: freebsd, Apache server , asap server, server admin apache, freebsd admin

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét )

Mã Dự Án: #1895273

Đã trao cho:

rjw

Please see pmb for more details. Thanks. Russell.

$50 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6