Đang Thực Hiện

127454 Debian Kernel Panic

pivot_root: No such file or directory

sbin/init: 432:cannot open /dev/console: No such file

Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!

I get this error when i try to start my server. I need somone to fix the kernel for me. ASAP

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: kernel, start admin server, kernel panic syncing, panic, debian server, init, server debian, system kill, admin debian, kernel debian, system kernel, debian kernel, debian admin

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Marietta, United States

Mã Dự Án: #1873622