Đang Thực Hiện

139806 dns help

I have a website installed on domain A that is doing business by a parked domain B. It uses an oscommerce shop cart.

Domain B works as it should until someone goes into the shop cart, then all reverts to domain A.

It needs to use only and always domain B.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: domain help, parked domain, domain cart system, shop cart admin, domain dns, dns domain, dns help, shop system oscommerce, parked, oscommerce website help, dns website, oscommerce shop cart, oscommerce dns

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Port Angeles, United States

Mã Dự Án: #1885981

Đã trao cho:

stvalentin

can be done

$30 USD trong 0 ngày
(42 Đánh Giá)
5.2