Đang Thực Hiện

118709 EXIM IP Config

We reuire a configuration change or programming for EXIM that will allow a select number of sites to have one IP as the originating in the Header and anot site or a select # of sites as well that will use a secondary IP.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: exim config, originating, system programming system configuration, exim configuration, ip change, change ip, config exim

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) myrtle beach, United States

ID dự án: #1864878