Đang Thực Hiện

154936 fix server dns issues cpanel

one of my servers is having many dns issues.

I need someone familiar with cpanel and unix to fix it.

Bind will not start etc.

thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: my fix it, cpanel issues, unix admin, system-admin-fix, server issues, dns, dns issues, bind, start admin server, fix dns, dns bind, dns bind server, bind server, fix cpanel server, unix server, Bind DNS, fix server system, dns servers, cpanel system admin, unix system admin, cpanel dns, cpanel server admin, start server, dns fix, fix server issues

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Redmond, United States

Mã Dự Án: #1901120

Đã trao cho:

timpost

Will fix BIND, harden the server and correct many things that C-Panel delights in doing incorrectly. Kindly, --Tim

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0