Đang Thực Hiện

145909 fix server logins

I've had some logins not working with one of my servers, I need them tested and then the correct ones found.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: found server, logins, server found, fix server system, fix server

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1892085

Đã trao cho:

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0