Đã hoàn thành

119276 Install Apache Modules w/SSH

I need these installed for php use on a remote dedicated linux sever through ssh:

FFmpeg ([url removed, login to view])

FFmpeg-PHP ([url removed, login to view])

Mplayer + Mencoder ([url removed, login to view])

flv2tool ([url removed, login to view])

Libogg + Libvorbis ([url removed, login to view])

LAME MP3 Encoder ([url removed, login to view])

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: ssh, sever, ssh net, use ffmpeg, mplayer mencoder, ffmpeg mencoder flvtool2, linux php ffmpeg, mplayer php, ssh linux, php ssh, php modules install, linux admin apache, apache linux, media encoder, ffmpeg php mencoder, use ffmpeg net, php mencoder mp3, mplayer install ffmpeg, php mencoder, net mplayer, mplayer net, linux php apache, net ffmpeg, ffmpeg php linux, linux remote install

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1865445

Được trao cho:

workflowsl

Can be done now.

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0