Đã hoàn thành

98493 Linux Plesk Server admin

Looking for someone with alot of experience with linux servers with plesk experience. We are facing some issue with mail delivery and setup that would need reviewed and corrected.

Communication via msn or yahoo

Must have a large amount of admin experience

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: Server admin, Plesk, linux servers, linux admin system admin, linux yahoo, server issue, issue linux, via linux, linux mail, servers looking admin, linux msn, mail linux server, mail admin, linux delivery system, communication server, msn setup linux, yahoo linux, plesk server setup, plesk linux, plesk issue

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1844659

Được trao cho:

Netfreehost

Can be done. Escrow needed.

$20 USD trong 1 ngày
(269 Đánh Giá)
5.3