Đã hoàn thành

3209 Linux server admin needed

I need a system admin to investigate and fix why is my Cpanel WHM failed to restart httpd Apache randomly and needs me to login to my SSH to restart my Apache # service httpd restart /etc/init.d/httpd restart: httpd not running, trying to start [Tue Aug 22 06:22:37 2006] [warn] NameVirtualHost ***.***.***.***:80 has no VirtualHosts /etc/init.d/httpd restart: httpd started Will pay arcoding to your bid only.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: whm server, system-admin-fix, system admin server, Server admin, Linux whm, linux system admin, linux ssh server, linux admin system admin, linux admin cpanel admin, ssh server, start admin server, ssh linux, httpd failed, cpanel apache, warn, login admin admin, linux admin apache, running linux, apache linux, apache ssh server, need linux server, httpd, fix linux, linux service, server login

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

ID dự án: #1754079

Được trao cho:

inetsl

As per PMB. Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0