Đang Thực Hiện

162319 Linux Tweak (CentOS)

i need to tweak my linux server to allow max connections. i will pointing a heavy site to it shortly.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: linux connections, site site centos, centos tweak, tweak centos, server centos, centos server admin

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Los Angeles,

Mã Dự Án: #1908509

Đã trao cho:

axc

I'd be glad to help you. Please provide more information via PMB.

$25 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.8