Đang Thực Hiện

137501 Need Asterisk Server Configed

I need my asterisk server sat up with my FXO Card. Please bid and PMB:)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: asterisk server, card admin, asterisk system, card asterisk, card server, asterisk pmb, asterisk fxo, server asterisk, fxo, asterisk card, asterisk asterisk , asterisk bid, system asterisk, asterisk i, asterisk admin

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Marietta, United States

ID dự án: #1883675