Đã hoàn thành

135983 Script to delete directories

This should be a very simple project for anyone who knows linux/apache. I have a large number of sites each with a large number of directories.

I need a server script that will delete all files, directories and subdirectories BUT leave certain specified directories and files untouched.

For example, I might have a public_html directory, and I want to delete all files and folders except .htacess, mydir1 and mydir2.

As well as providing the script you must provide installation and operating instructions.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: delete, linux installation script, large script, large folders, linux apache admin, script directory server, linux project script, linux htacess, leave script, must linux script, provide large number, delete script linux, delete files linux, linux delete files, script delete files linux, script directory files, linux script delete, delete files linux script, leave system project, delete files script, delete linux script, linux script delete script, linux delete files script, installation script linux, script files directory

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1882155

Đã trao cho:

bjames2

easy

$20 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0