Đang Thực Hiện

5430 Server Patches, Upgrades

Update software, patches, backups for three months.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: backups

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #1756300

Đã trao cho:

phpdevelopersl

as agreed.

$600 USD trong 90 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0