Đang Thực Hiện

140787 Server setup for vid conversio

Check module versions, install what you need + check and re-install my ImageMagick to v.5.5.7 (exactly).

2 servers, bid is per each, not for both. I will make another project when needed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: imagemagick module, server check, server setup needed, server install bid, imagemagick server install, imagemagick server, need server setup, install imagemagick server, imagemagick install server

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét )

ID dự án: #1886962