Đang Thực Hiện

163596 set up an OSX server

If it can be done, I need someone to set up a server. It is a G5 machine, mac OSX 10.3 system just installed and needs to be set up so it could serve web, mail etc.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: osx system, set up server, osx, mac osx, set mail server, Mac server

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) blackbutt, Australia

Mã Dự Án: #1909787