Đã hoàn thành

130200 Webmin Help for PERL modules

A script must be installed in my server.

But i need to install perl modules via WEBMIN for script work.

I don't know how, because with webmin/cpan i have an error:

dbdimp.o Error 1 for DBD::mysql install.

you must install:

module [url removed, login to view] or image magick modules

DBD::mysql

Net::LDAP

IO::Pty

Authen::Libwrap

Authen::PAM

DBD::Pg

i will give you a webmin access...

Payment via Paypal after Install, plus excellent feedback left!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: ldap, io, install modules, Image magick , ldap server image, ldap paypal, install ldap, net perl, webmin modules, net ldap, mysql script help, ldap server, install webmin, script ldap mysql, help access, perl image, ldap mysql, module help, admin perl, ldap net, access payment system, excellent feedback, perl admin, perl system admin, payment system error

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) peronnas, Sweden

Mã Dự Án: #1876368

Đã trao cho:

blom

Let's do it right now

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0