Đang Thực Hiện

136976 XBT / Verlihub / MoBlock

1x VerliHub & 1x XBT install w/ auto-run on system boot

1x MoBlock w/ autoupdate every 5 days from (also auto-run MoBlock on System boot)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: autoupdate, auto boot, 1x, xbt

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét )

Mã Dự Án: #1883150

Đã trao cho:

$35 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0