Đang Thực Hiện

Instal SSL on Amazon EC2 - Easy money - ASAP

Hello,Very easy task I got.

I just bought a domain from godaddy + SSL certificate.

My server is hosted currently on Amazon (EC2) .

All I need is sombody to install the SSL I bought on the domain \ server ..

Very easy money (very easy task to a person that knows how to)

Kỹ năng: An ninh máy tính, Linux, Quản trị hệ thống, UNIX, An ninh Web

Xem thêm: amazon ec2 ssl, godaddy ssl amazon ec2, my easy task, c# money, ssl, ssl certificate, install ssl, Easy task, easy money, asap linux, ec2 ssl, server amazon, Install SSL Certificate Linux Server, install ssl ec2 amazon, install ssl amazon ec2, got money, install ssl ec2, linux install certificate, server ssl, ssl certificate install, linux server certificate, ec2 install ssl certificate, ec2 ssl certificate, godaddy ssl install ec2, install godaddy ssl amazon ec2

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Stockholm, Israel

Mã Dự Án: #1657353

1 freelancer đang chào giá trung bình $14 cho công việc này

pyostrike

Hello. I can do this for you now. Anton.

$14 USD / giờ
(18 Đánh Giá)
3.7