Đang Thực Hiện

Upgrade MySQL 323.58 to MySQL 5.0

I have a MySQL [url removed, login to view] running on a Virtual Servar and I would like to upgrade it to MySQL ver 5.0. The Virtual Server is not currently in use so no issues of the server being offline for a day or two.

Kỹ năng: Linux, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem thêm: ver 5, 5$, mysql 5.1, ver , upgrade, Mysql, mysql admin, c++ mysql, C# MySQL, c mysql, mysql running, linux upgrade, server upgrade, server mysql, pcortis, linux server issues, danhertanu, use linux, mysql system, server virtual, upgrade mysql server, upgrade linux server, mysql day, day mysql, upgrade server

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Zebbug, Malta

Mã Dự Án: #49273