Đã hoàn thành

119005 MYSQL Problems

I am having trouble getting my config file to work right. For some reason I keep getting Access Denied when it tries to connect to the database even though the username and password are correct...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Quản trị hệ thống

Xem thêm: password problems, access database problems, connect database mysql, mysql connect database, connect mysql database, access denied, mysql config, database problems, database admin mysql, mysql connect, connect mysql

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

Mã Dự Án: #1865174

Đã trao cho:

coolguyinus2004

lets do it.

$25 USD trong 0 ngày
(308 Đánh Giá)
7.5