Đã hoàn thành

2819 Server support

Provide support in server management, debugging and troubleshooting for 4 weeks.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Quản trị hệ thống

Xem thêm: support admin, server support, mysql support, system admin support, support server, mysql troubleshooting

Về Bên Thuê:
( 115 nhận xét ) London, France

Mã Dự Án: #1753688

Đã trao cho:

alexb

as discussed.

$91 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
3.9