Đang Thực Hiện

119548 Need a XCart Gold Pro

I need a programmer to help fix things going on in my xcart gold.

1st when looking for a SKU number its pulling up the number it was when the image was added not the SKU number I added to it. So when you go looking for item you cant find it.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Xây dựng liên kết, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: you need a programmer, web pro it, web programmer find, pro programmer, need to find a programmer, i need a web programmer, i need a pro, find fix programmer, find a programmer on the web, pro find, need a pro, xcart, need a programmer, image pro, i need a programmer, i need a c programmer, for go pro, find pro, find a web programmer, find a pro, system sku, cant find, sku number, sku image, image security

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

ID dự án: #1865718