Đang Thực Hiện

119548 Need a XCart Gold Pro

I need a programmer to help fix things going on in my xcart gold.

1st when looking for a SKU number its pulling up the number it was when the image was added not the SKU number I added to it. So when you go looking for item you cant find it.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Xây dựng liên kết, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem thêm: web programmer find, pro programmer, find fix programmer, find programmer web, pro find, xcart, image pro, need programmer, find web programmer, find pro, system sku, cant find, sku number, sku image, image security, security programmer, security pro, pro security programmer, xcart image, need system programmer, xcart pro, security image, need web programmer, pro added, xcart programmer

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

Mã Dự Án: #1865718