Đã Đóng

SCCM update issue

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

sayborok

Hi I'm Burak, My abilities are: Windows computer operation Windows server setup and management SQL server setup and management C# based software development with visual studio Content management system installation an Thêm

₹1300 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0