Đã Đóng

LIVE SOUND ENGINEER for No aloha fundraiser for NARAL and HRC

NARAL fundraiser at no aloha Bushwick may 28

Run sound for 4 bands 2 comedians. 5-11pm

Two comedians

Two solo musicians

One 3 person band requiring 8 inputs

5-11pm

Kĩ năng: Hỗ trợ kĩ thuật, Đội ngũ sự kiện, Sound Engineering

Địa điểm: East Williamsburg, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) The Bronx, United States

ID dự án: #33766939