Đã hoàn thành

Conclusion/Critique

Đã trao cho:

jpareynolds

Ready to begin, as discussed.

£40 GBP trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.5

4 freelancer đang chào giá trung bình £38 cho công việc này

zhj11651

Its my pleasure to bid over here. Looking forward for your positive response. Kindly refer to pm please for details.

£40 GBP trong 5 ngày
(43 Đánh Giá)
5.7
geologistt

Hi! Pleasure to bid over here. Please refer to PMB for details thanks :)

£40 GBP trong 4 ngày
(53 Đánh Giá)
5.5
louiscooper136

ill do it, i am very experienced in technical writing and writing.

£31 GBP trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0