Đã Đóng

modulation and coding schemes in 4G, 5G and (B5G)

Job Description:

Writing a survey paper of 16 pages about modulation and coding schemes in 4G, 5G and beyond (B5G) networks

Kĩ năng: Telecoms Engineering, Kĩ thuật viễn thông

Về khách hàng:
( 17 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #35405467