Đã Đóng

few questions

Responsibilities:

• Datastore’s are Riak and Postgres

•Dockerand Jenkins

• selenium testing and Glacier

• Sonar and git

• Artifactory and ci tool -->Ansible

• AWS Command Line

• Bash

• Monitoring: Bosun, Scollector, Grafana

• Logstash for log aggregation

please ping me if your comfortable even if your comfortable in few .

how many your comfortable please ping me we can discuss.

Kĩ năng: Kiểm tra/QA

Xem nhiều hơn: clay walker a few questions itunes, clay walker a few questions download, clay walker a few questions album, few questions to ask a girl, a few questions songs, i have a few questions to ask, a few questions grammar, a few questions or few questions, technical writer interview question, questions technical writer interview, min interview, interview form data, typing interview, database design interview form, siebel analytics interview questions

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) down town, United States

ID dự án: #14847816

3 freelancer đang chào giá trung bình $127 cho công việc này

$55 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
2.9
waliaravneet60

i have 2 year experience in testing.

$165 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cymbaltech

Areas of expertise =============== Log stash for log aggregation Docker and Jenkins Bash Grafana Git Riak Relevant Skills and Experience I have around 10+ years on Linux, Networking and Virtualization. I have deploye Thêm

$160 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0