Đã đóng

Game Trailer/Intro

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $184 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I want the beginning to have a computer hacking segment with binary numbers in green, similar to the Matrix, and a beginning similar to 007 intro segment with animations of silhouettes. It should be very cool and attention grabbing.

The game is called 'Breach' (BREACH stylised like shattered glass and golden brown lettering), so the title should be there.

I would like a segment with a man in a suit (similar to James Bond) walking to the table and reading a printed out email with Top Secret Mission on the top.

I then want the screen to fade to black.

I then want him to walk into an office building (office building has 'Sentinel' at the top) and then being welcomed by a woman (head of HR).

I then want the screen to fade to black.

I then want him to walk to a computer and login and then begin to hack open an email.

I then want the screen the fade to black.

All this should be 30 seconds.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online