Đã đóng

I'm creating a temple run game using unity3d and need two 3d character for the game

Dự án này đã được trao cho aki230990 với giá $600 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

Hi,

I'm creating a Tom Gold Run game using unity3d and need two 3d character for the game.

Runner: A cute Panda as the main character with animation (jumping, move left and right, sliding, hit wall, dizzy with expression , look back with happy expression etc.)

Been chase: A cute fox with a backpack full of bamboo with animation (jumping, move left and right, etc.)

Please review game: Tom Gold Run on the needed 3d characters animation during game play.

The panda will be chasing the cute fox

Both character must be usable in unity3d

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online