Đã đóng

Do some 3D Modelling

Dự án này đã được trao cho JuanD0 với giá $1250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Wanted Skillful 3D Game Designers (For Unity 3D)

We have to hire skillful designers who have enough experience in Maya , 3DS-MAX.

Must experience in making 3D model Human Character Rig and animations.

And have experience with game design (Unity 3D) is required. And must have the knowledge of animators in Unity 3D.

Must be done in 2 day for one character with 10 animations.

We have about 10 characters but they will use same joint(bones).

Also you have to do mapping for every characters.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online