Đã đóng

Convert *.STL file of human head to NURBS, convert to *.STEP files - 20/04/2017 00:22 EDT

Dự án này đã được trao cho harishgokulred với giá $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I have *.stl models of the human head ( includes skull the skull have 4 components and, skin, and only orbital fat and eye). I can convert it to solid part, but it is hard to modify in Solidworks since the part is complicated.

I need very minor modification to mesh as well, cover two small hole in the skull ( it probably take less than 10 min for expert)

I would like someone to convert it to NURBS, in (*stp ) which I could modify using SolidWorks ( I want to get rid of triangles and have it as NURBS). I want a smooth surface without all the subdivision created by the mesh.

The maximum budget is 100$.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online